Thỏa thuận này là một bản tóm tắt các quy định có liên quan trong Điều khoản Dịch vụ và được áp dụng cho tất cả các dịch vụ của chúng tôi. Thỏa thuận phổ biến về việc sử dụng bất hợp lý các dịch vụ và các tính năng của KCLIVE, và là một bản tóm tắt các quyền của KCLIVE trong trường hợp việc sử dụng bất hợp lý được xác định.

MỤC ĐÍCH HỢP PHÁP VÀ PHÙ HỢP

Các thiết bị và dịch vụ liên quan của chúng tôi không được sử dụng trong bất kỳ việc nào phi pháp, gian lận, không đúng, không phù hợp. Không được sử dụng bất kỳ phương tiện tự động để điều khiển dịch vụ của chúng tôi nhằm vi phạm bất kỳ luật, quy chế hay quy định, vi phạm sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba hoặc các quyền cá nhân hoặc vượt quá sự cho phép truy cập vào dịch vụ của chúng tôi.

QUYỀN CỦA KCLIVE

Chúng tôi có quyền để xem xét tài khoản của khách hàng nếu việc sử dụng tài khoản vượt quá tiêu chuẩn thông thường, có hại cho hoạt động của chúng tôi hoặc khả năng sử dụng tối ưu dịch vụ của khách hàng khác của chúng tôi. Nếu chúng tôi xác định việc sử dụng không hợp lý đang diễn ra, chúng tôi sẽ ngay lập tức chuyển sang một phương án phù hợp, đình chỉ hoặc chấm dứt hợp đồng của dịch vụ. Chúng tôi có thể đánh giá việc sử dụng bất thường dựa trên so sánh với mô hình sử dụng và mức độ của các khách hàng khác của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ thông báo qua email hoặc điện thoại để nhắc nhở khách hàng về chính sách, điều khoản Dịch vụ của chúng tôi và bất kỳ việc sử dụng bất hợp lý tiềm ẩn nào không đúng cách để được sửa chữa. Nếu không kịp thời liên hệ với chúng tôi nhằm thông báo về việc sử dụng tài khoản hoặc không kịp thời chỉnh sửa phù hợp cách thức hoạt động, chúng tôi vẫn thực hiện cách hành động nêu trên.

Nếu chúng tôi có cơ sở tin rằng dịch vụ của chúng tôi đã được sử dụng cho một mục đích trái pháp luật, chúng tôi có thể chuyển tiếp thông tin liên lạc và các thông tin có liên quan khác, bao gồm nhận dạng khách hàng, cho cơ quan chức năng để điều tra và truy tố.

CÁC THAY ĐỔI

KCLIVE có quyền thay đổi chính sách này bất cứ lúc nào. Thay đổi sẽ có hiệu lực khi chính sách sửa đổi được đưa lên trang web của KCLIVE.